top of page

PRIVATUMO POLITIKA

NESALK.LT ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Nesalk.lt elektroninės parduotuvės (toliau – Nesalk.lt) ir Nesalk.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Nesalk.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Nesalk.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.5. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.6. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.7. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.7.1. duomenų subjektas sutinka, jog būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir sutinka laikytis šioje privatumo tvarkoje nustatytų reikalavimų;
1.7.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.7.3. Nesalk.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.7.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Nesalk.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.8. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.9. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.10. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.11. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.12. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
1.13. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
1.13.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.13.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.13.3. juridiniai asmenys;
1.13.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.14. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. Nesalk.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis nesalk.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. Nesalk.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. Nesalk.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik šio dokumento 2 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
5.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
5.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
5.1.3. Nesalk.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie atsiųsti el. paštu info@nesalk.lt

6. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

6.1. Nesalk.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje.
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
6.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti el. paštu info@nesalk.lt, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
6.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija.

bottom of page